Kancelaria

Celem działania Kancelarii jest kompleksowe udzielanie pomocy i porad prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych w taki sposób aby w pełni realizować Państwa interesy. Obsługa prawna obejmuje w szczególności doradztwo prawne, reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi,  przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Specjalność

Prawo karne


– udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, kontakt z organami ścigania oraz pokrzywdzonymi;
– reprezentowanie osób podejrzewanych, podejrzanych oraz oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym przed Policją, prokuraturą oraz sądem (również w postępowaniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania);
– obrona oskarżonych, obwinionych i skazanych w postępowaniach sądowych w sprawach o popełnienie przestępstwa, wykroczenia bądź czynu karnalnego w postępowaniach karnych, karnoskarbowych, również na etapie wykonania kary;
– reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego na każdym etapie postępowania karnego

Prawo autorskie


– udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, negocjacje przedsądowe z organizacjami zbiorowego zarządzania (np. ZAiKS);
– reprezentowanie pozwanego w postępowaniu sądowym w sprawach o zapłatę wynikających z tytułu umownego udzielenia licencji;
– reprezentowanie pozwanego przed sądem w przedmiocie bezumownego korzystania z utworów chronionych przez organizacje zbiorowego zarządzania;
– reprezentowanie pozwanego w sprawach autorskich o roszczenia niemajątkowe;
– reprezentowanie oskarżonego w sprawach z prawa karnego autorskiego na każdym etapie postępowania.

Prawo zamówień publicznych


1. po stronie Zamawiającego:
– kompleksowa realizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego, od momentu sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia aż do podpisania umowy w tym koordynacja prawna wyboru odpowiedniej procedury, jej przebiegu i zakończenia;
– przygotowywanie pism procesowych w toku postępowań odwoławczych wraz z uczestnictwem po stronie Zamawiającego zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą (postępowanie odwoławcze), jak i właściwym miejscowo Sądem Okręgowym (postępowanie skargowe);
– udzielanie pomocy prawnej w trakcie postępowań prowadzonych bezpośrednio przez zamawiających (konsultacje s.i.w.z, porady prawne, uczestnictwo po stronie zamawiającego w procedurach związanych z korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie PZP).

2. po stronie Wykonawcy:
– analiza na potrzeby wykonawcy prawidłowości procedury o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego przez zamawiającego;
– konsultowanie pod względem prawnym ofert wykonawcy składanych w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
– analiza prawna ofert konkurencyjnych składanych w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
– prowadzenie lub koordynacja postępowania odwoławczego wraz
z uczestnictwem po stronie Wykonawcy zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą (postępowanie odwoławcze), jak i właściwym miejscowo Sądem Okręgowym (postępowanie skargowe) w tym sporządzanie pism procesowych;
– udzielanie pomocy prawnej w trakcie postępowania z udziałem Wykonawcy (konsultacje, porady prawne, uczestnictwo po stronie wykonawcy w procedurach związanych z korzystaniem ze środków ochrony prawnej przewidzianych
w ustawie PZP).

Prawo cywilne


– udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych;
– reprezentowanie klienta w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym;
– prowadzenie spraw stricte cywilnych z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązaniowego, spadkowego oraz spraw wyszczególnionych w odrębnych niż kodeks cywilny aktach prawnych;

Prawo gospodarcze


– udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych;
– reprezentowanie Klienta w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym;
– kompleksowa obsługa prawna podmiotów prawa gospodarczego na zasadzie współpracy;

Prawo administracyjne


– udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych;
– reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak również Naczelnym Sądem Administracyjnym;
– kompleksowa obsługa prawna podmiotów administracji publicznej na zasadzie współpracy;

Prawo rodzinne i opiekuńcze


– udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych;
– reprezentowanie Klienta w sprawach o rozwód, ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, alimentacyjnych, o zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, o podział majątku dorobkowego, ustanowienie odrębności majątkowej itp.;
– reprezentowanie Klienta w postępowaniu mającym na celu zawarcie ugody sądowej, egzekucję roszczeń majątkowych oraz niemajątkowych.

Prawo podatkowe


Zakres usług kancelarii obejmuje doradztwo i postępowania w zakresie:
– VAT,
– podatków dochodowych (CIT, PIT),
– podatku od czynności cywilnoprawnych,
– podatku od nieruchomości.